آخرین به روزرسانی آمار معاملات:  ۱۳۹۴/۲/۶  ۱۴:۴۹
 
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
نمادموضوعشركتتاریخ و ساعت
ثاباد صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۱/۰۶/۳۱ (حسابرسي شده) آبادگران ايران ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ ۱۷:۱۴:۱۱
ولصنم صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) ليزينگ صنعت و معدن ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ ۱۱:۵۶:۵۸
ولصنم صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) ليزينگ صنعت و معدن ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ ۱۱:۵۶:۵۱
شکف تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ کف ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ ۱۴:۵۶:۰۴
مرقام گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ايران ارقام ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۹:۰۵:۱۷
کرمان اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت ساختماني ... سرمايه گذاري توسعه و ع... ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۸:۰۹:۲۴
کرمان اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت صنايع روي... سرمايه گذاري توسعه و ع... ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۸:۰۸:۲۵
کرمان اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت ماهتاب گس... سرمايه گذاري توسعه و ع... ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۸:۰۷:۲۴
سرود اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) سيمان شاهرود ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۷:۵۰:۵۳
سدبير اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) سرمايه گذاري تدبيرگران... ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۷:۵۰:۴۲
قپيرا مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه قند پيرانشهر ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۷:۵۰:۰۴
رمپنا معرفي يا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره مديريت پروژه هاي نيروگ... ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۷:۳۹:۳۳
خموتور اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) موتورسازان تراکتورسازي... ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۷:۳۴:۱۶
فولاژ اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) فولاد آلياژي ايران ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۷:۱۱:۰۰
کرماشا اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) صنايع پتروشيمي کرمانشاه ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۷:۰۲:۴۴
وتوصا مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه سرمايه گذاري توسعه صنع... ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۶:۵۸:۵۴
شتران گزارش طرح بهينه سازي و بهبود کيفيت فرآورده هاي شرکت پالايش نفت تهران (به پیوست) پالايش نفت تهران ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۶:۴۸:۵۶
فنورد اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) نورد و توليد قطعات فول... ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۶:۴۸:۰۷
سبحان اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) سبحان دارو ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۶:۴۰:۵۵
گکيش صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ (حسابرسي شده) مجتمع هاي توريستي و رف... ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۶:۳۹:۴۴
سصفها مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه سيمان اصفهان ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۶:۳۴:۵۵
فخوز مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه فولاد خوزستان ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۶:۳۳:۰۸
فخوز اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) فولاد خوزستان ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۶:۳۰:۳۶
دلر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) داروسازي اکسير ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۶:۲۹:۴۵
شفارس مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه صنايع شيميايي فارس ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۶:۲۸:۱۴
غنوش اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) نوش مازندران ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۶:۲۳:۲۹
کسعدي مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه کاشي سعدي ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۶:۲۳:۲۹
دتماد اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) توليد مواد اوليه داروپخش ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۶:۲۱:۲۴
دارو مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه کارخانجات دارو پخش ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۶:۱۹:۴۲
دعبيد تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ داروسازي دکتر عبيدي ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۵:۵۳:۳۵
اخابر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت سهامي مخا... مخابرات ايران ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۵:۵۲:۳۹
دجابر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) داروسازي جابر ابن حيان ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۵:۲۸:۲۷
تکشا اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) گسترش صنايع و خدمات کش... ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۵:۲۶:۰۶
خرينگ اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) رينگ سازي مشهد ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۵:۲۳:۳۶
خبهمن اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت پارس بوشو... گروه بهمن ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۵:۲۰:۴۱
ثاصفا تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ساختمان اصفهان ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۵:۰۸:۱۲
خبهمن اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت شالي سازي... گروه بهمن ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۴:۵۹:۳۶
خبهمن اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت بازرگاني ... گروه بهمن ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۴:۵۰:۴۱
اخابر اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) (شرکت مخابرات ا... مخابرات ايران ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۴:۴۱:۰۶
سصفها اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱(حسابرسي شده) سيمان اصفهان ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۴:۴۰:۱۹
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

دسترسی به آرشیو اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۸۹/۲/۱۴ به قبل
 . 
©2014 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.